Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi on Suomen manuaalisen lääketieteen yhdistys - Föreningen för manuell medicin i Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • edistää tieteellisen ja koulutustoiminnan avulla manuaalisen lääketieteen kehitystä ja sen käytännön soveltamista maassamme
 • vaalia hyvää yhteisymmärrystä manuaalista lääketiedettä harjoittavien lääkäreiden keskuudessa ja huolehtia heidän yhteisistä ammatillisista ja muista eduistaan.

Yhdistys toimii:

 • pitämällä kokouksia sekä koulutus- ja esitelmätilaisuuksia
 • pitämällä yhteyttä jäseniinsä
 • olemalla yhteydessä yhdistyksen päämääriä vastaaviin ulkomaisiin yhdistyksiin ja järjestöihin
 • ryhtymällä vastaaviin muihin sen tarkoitusperiä edistäviin toimenpiteisiin

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa laillistettu lääkäri. Jäsenanomuksen hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

 

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua sekä koti- että ulkomainen henkilö, joka on tehokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Ehdotus kutsumisesta on tehtävä kirjallisesti puheenjohtajalle asianmukaisesti perusteltuna ja vähintään kahden jäsenen allekirjoittamana. Puheenjohtajalla on velvollisuus esittää se hallitukselle, minkä jälkeen asia hallituksen lausunnon kera jätetään vuosikokouksen ratkaistavaksi. Kunniajäsenellä on äänioikeus, mikäli hän on ollut yhdistyksen varsinainen jäsen.

 

Yhdistyksestä voi jäsen erota omasta halustaan ilmoitettuaan siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän kehoituksesta huolimatta on laiminlyönyt taloudelliset velvoitteensa yhdistystä kohtaan aikana, mikä ylittää yhden vuoden.

Jos yhdistyksen jäsen on syyllistynyt tekoon, joka on hyvän tavan vastainen tai loukkaa jäsenkuntaa tai yhdistystä, voidaan hänet erottaa yhdistyksestä vuosikokouksessa 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä.

 

Jokainen yhdistyksen jäsen kunniajäsentä lukuunottamatta suorittaa yhdistykselle vuosimaksun, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa.

 

Yhdistyksen toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus, jonka toimikausi kestää vaalia ensiksi seuraavan vuosikokouksen päättymiseen asti. Yksittäisen hallituksen jäsenen toimikausi on 3 vuotta.

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä enintään neljä muuta jäsentä. Vuosittain on erovuorossa 1/3 tai lähinnä 1/3 jäsenistä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

Hallitus on päätösvaltainen vähintään neljän jäsenen läsnä ollessa. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin on tarpeellista. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus kokoon kahden viikon kuluessa, mikäli kolme hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

 

Yhdistyksen tilikausi kestää vuoden. Tilikausi alkaa syyskuun alussa ja päättyy seuraavan vuoden elokuun lopussa.

Tilit tarkastaa kaksi vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa tilintarkastajaa tai heidän varamiehensä.

Tilit on esitettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi lokakuun ensimmäiseen päivään mennessä. Tilintarkastus on suoritettava lokakuun loppuun mennessä.

 

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen marraskuussa sekä muihin kokouksiin niin usein kuin hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai kun 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää, jolloin kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön lähettämisestä.

Kutsu vuosikokoukseen lähetetään kirjallisesti jäsenille tai se ilmoitetaan Suomen Lääkärilehdessä vähintään kuukautta ennen kokousta. Kutsut muihin kokouksiin samoin kuin muutkin ilmoitukset lähetetään jäsenille kirjallisesti tai julkaistaan Suomen Lääkärilehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraaavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 • todetaan kokouksen laillisuus
 • valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintakaudelta
 • esitetään tilikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto
 • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 • valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä kuluvalle tilikaudelle.
 • määrätään vuosimaksun suuruus alkavalle toimintakaudelle
 • kokouskutsussa mainitut muut asiat, joista hallitukselle on tehty ilmoitus viimeistään syyskuun viidenteentoista päivään mennessä.

 

10§

Päätökset kokousessa tehdään avoimesti äänestäen, ellei kokos toisin päätä jossain erikoistapauksessa.

Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, jolloin asia ratkaistaan arvalla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi silloin kun asia koskee:

 • yhdistyksen sääntöjen muutosta tai 4§:ssä mainittua asiaa, jolloin vaaditaan 2/3 enemmistö annetuista äänistä.
 • yhdistyksen purkamista, jolloin vaaditaan vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä.

 

11§

Yhdistyksen sääntöjen muutosehdotukset tai yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi ja ratkaista yhdistyksen kokouksessa, jolloin ehdotukset niistä on lähetettävä hallituksen toimesta kirjallisesti yhdistyksen jäsenille vähintään kuukautta ennen kokousta.

 

12§

Jos asianmukaisessa järjestyksessä on päätetty yhdistyksen purkamisesta, yhdistyksen kokouksen on päätettävä millä tavalla sen varat on käytettävä näiden sääntöjen 1§:ssä mainittujen tarkoitusperien edistämiseksi.

 

13§

Mikäli näissä säännöksissä ei toisin määrätä, noudatetaan yhdistyksen toiminnassa voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.